FAQs Complain Problems

७५/७६

न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा ऐन, २०७५

घ्याङलेख गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५

विनियोजन ऐन, २०७५

घ्याङलेख गाउँपालिकको आर्थिक ऐन २०७५

घ्याङलेख गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७६

Pages