FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सम्पन्न

७७/७८ 03/03/2021 - 12:41

आ. व. २०७६/०७७ र आ. व. २०७७/०७८ को क्षेत्रगत बजेट खर्च

७७/७८ 02/23/2021 - 17:09

घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ. व. २०७७।०७८ को लागि सातौं गाउँ सभाबाट स्वीकृत नीति, कार्यक्रम, बजेट र महत्वपूर्ण निर्णयहरु

७६/७७ 07/14/2020 - 14:32 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको सातौं गाउँ सभाका निर्णयहरु (आ. व. २०७७।०७८).pdf

घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।०७८ को नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 06/25/2020 - 16:04 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ.व. २०७७।०७८ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ. व. २०७७।०७८ का लागि घ्याङलेख गाउँपालिकाको समपुरक अनुदानका कार्यक्रमहरु

७६/७७ 06/19/2020 - 15:01 PDF icon आ. व. २०७७।०७८ का लागि घ्याङलेख गाउँपालिकाको समपुरक अनुदानका कार्यक्रमहरु.pdf

आ. व. २०७७।०७८ का लागि घ्याङलेख गाउँपालिकाको सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरु

७६/७७ 06/19/2020 - 14:59 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिका - सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरु (आ व २०७७।०७८).pdf

आ. व. २०७७।०७८ को अन्तर-सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण (स्थानीय तह)

७६/७७ 06/16/2020 - 13:18 PDF icon अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सारांश.pdf

आ.व. २०७७।७८ का लागि घ्याङलेख गाउँपालिकाको शसर्त अनुदानका कार्यक्रमहरु

७६/७७ 06/09/2020 - 15:02 PDF icon घ्यालेख गाउँपालिका- शसर्त अनुदान आ. व. २०७७।०७८.pdf

२०७६ चैत्र महिना सम्मको राजस्व बाँडफाँड विवरण

७६/७७ 04/30/2020 - 15:30 PDF icon २०७६ चैत्र महिना सम्मको राजस्व बाँडफाँड विवरण.pdf

आ.व. २०७६।०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 04/28/2020 - 10:23 PDF icon आ.व. २०७६।०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम.pdf

Pages