FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को खर्च गर्ने अख्तियारी

८०/८१ 07/17/2023 - 18:28

सशर्त, समपुरक रकम फिर्ता पठाइएको सम्बन्धमा - संघ फिर्त

७९-८० 07/16/2023 - 15:44 PDF icon सशर्त, समपुरक रकम फिर्ता पठाइएको सम्बन्धमा - संघ फिर्त ।.pdf

सशर्त (पुँजीगत तर्फ) रकम फिर्ता पठाइएको सम्बन्धमा - प्रदेश फिर्त

७९-८० 07/16/2023 - 15:43 PDF icon सशर्त (पुँजीगत तर्फ) रकम फिर्ता पठाइएको सम्बन्धमा - प्रदेश फिर्त ।.pdf

विभाज्यि कोषमा रकम जम्मा गरिएको सम्बन्धमा (ढुङा गिट्टि बालुवाको राजस्व बाँडफाँड)

७९-८० 07/16/2023 - 11:56 PDF icon विभाज्यि कोषमा रकम जम्मा गरिएको सम्बन्धमा - ढुङा गिट्टि बालुवाको राजस्व बाँडफाँड ।.pdf

बजेट, नीति तथा कार्यक्रम आ. व. २०८०।०८१

७९-८० 06/25/2023 - 18:57 PDF icon गाउँसभाको १३ औं अधिवेशनका निर्णयहरु.pdf

आ. व. २०७९।०८० वार्षिक खरिद योजना

७९-८० 03/10/2023 - 13:18 PDF icon आ. व. २०७९।०८० वार्षिक खरिद योजना.pdf

आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को खर्च गर्ने अख्तियारी

७९-८० 02/10/2023 - 15:45 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को खर्च गर्ने अख्तियारी.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको दररेट

७८/७९ 01/02/2023 - 15:59 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको दररेट.pdf

आ. व. २०७८।०७९ काो प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको पत्रको प्रति

७९-८० 12/30/2022 - 15:52 PDF icon अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान पत्रको प्रति.pdf

घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ. व. २०७९।०८० को लागि एघारौँ गाउँ सभाबाट स्वीकृत नीति, कार्यक्रम, बजेट र महत्वपूर्ण निर्णयहरु

७८/७९ 07/04/2022 - 10:15 PDF icon आ. व. २०७९।०८० को लागि एघारौँ गाउँ सभाबाट स्वीकृत नीति, कार्यक्रम र बजेट.pdf

Pages