FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 01/25/2021 - 14:19 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा ऐन, २०७५.pdf
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ ७७/७८ 11/02/2020 - 15:39 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७७ ७७/७८ 11/02/2020 - 15:39 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७७.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७७ ७७/७८ 11/02/2020 - 15:37 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७७.pdf
नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 10/05/2020 - 12:52 PDF icon नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 10/04/2020 - 16:15 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/03/2020 - 14:56 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्यविधि, २०७६.pdf
सहकारी दर्ता, संचालन मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 09/01/2020 - 12:10 PDF icon सहकारी दर्ता, संचालन मापदण्ड, २०७६.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष सन्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि - २०७६, संशोधन ७६/७७ 08/27/2020 - 14:41 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष सन्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७६, संशोधन.pdf
घ्याङलेख गाउँपालिकाको व्यवसाय कर कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/12/2020 - 12:11 PDF icon घ्याङलेख गाउँपालिकाको व्यवसाय कर कार्यविधि, २०७६.pdf

Pages