FAQs Complain Problems

राजपत्र - नियमावली

गाउँसभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विधायन समितिको गठन तथा सञ्चालन गर्न बनेको नियमावली, २०७९

घ्याङलेख गाउँपालिको सुशासन समिति गठन र संचालन नियमावली, २०७९

घ्याङलेख गाउँपालिका लेखा समिति संचालन सम्बन्धी नियमावली, २०७९

कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७६

घ्याङलेख गाउँपालिकाको सहकारी नियमावली, २०७९

Pages