FAQs Complain Problems

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (वडा नं. ३, २०७९ चैत्र) ७९-८० 04/19/2023 - 14:33 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (वडा नं. ३, २०७९ चैत्र).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (पूर्वाधार शाखा, २०७९ चैत्र) ७९-८० 04/19/2023 - 14:35 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (पूर्वाधार शाखा, २०७९ चैत्र).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (स्वास्थ्य शाखा, २०७९ चैत्र) ७९-८० 04/19/2023 - 14:39 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (स्वास्थ्य शाखा, २०७९ चैत्र).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (संचित कोष, २०७९ चैत्र) ७९-८० 04/20/2023 - 10:22 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन, २०७९.pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (लघु उद्यम विकास, २०७९ चैत्र) ७९-८० 04/25/2023 - 10:36 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (लघु उद्यम विकास, २०७९ चैत्र).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (योजना शाखा, २०७९ चैत्र) ७९-८० 04/25/2023 - 11:14 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (योजना शाखा, २०७९ चैत्र).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (स्वास्थ्य शाखा, २०८० बैशाख) ७९-८० 05/16/2023 - 12:06 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (स्वास्थ्य शाखा, २०८० बैशाख).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (भवन नियमन शाखा, २०८० बैशाख) ७९-८० 05/16/2023 - 12:08
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (योजना तथा अनुगमन शाखा, २०७९ चैत्र) - योजनाहरुको भुक्तानी सिफारिस ७९-८० 05/16/2023 - 15:18 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (योजना तथा अनुगमन शाखा, २०७९ चैत्र) - योजनाहरुको भुक्तानी सिफारिस.pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (संचित कोष, २०८० बैशाख) ७९-८० 05/16/2023 - 15:20 PDF icon २०८० बैशाख महिनाको खर्चको फाँटवारी.pdf, PDF icon २०८० बैशाख महिनाको आम्दानी र खर्च विवरण.pdf

Pages