FAQs Complain Problems

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (राजश्व शाखा, २०८० बैशाख) - आन्तरिक आयको विवरण ७९-८० 05/17/2023 - 10:41
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (कृषि तथा पशु विकास शाखा, २०८० बैशाख) ७९-८० 05/17/2023 - 10:50 PDF icon scan0025.pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (वडा नं. ३, २०८० बैशाख) ७९-८० 05/17/2023 - 16:12 PDF icon scan0026.pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (पूर्वाधार शाखा, २०८० बैशाख) ७९-८० 05/17/2023 - 16:23 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (पूर्वाधार शाखा, २०८० बैशाख).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (न्यायिक समिति, २०८० बैशाख) ७९-८० 05/18/2023 - 11:13 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (न्यायिक समिति, २०८० बैशाख).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (विपद् व्यवस्थापन शाखा, २०८० बैशाख) ७९-८० 05/18/2023 - 11:36 PDF icon scan0027.pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, २०८० बैशाख) ७९-८० 05/20/2023 - 13:40 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, २०८० बैशाख).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (शिक्षा शाखा, २०८० बैशाख) ७९-८० 05/20/2023 - 13:44 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (शिक्षा शाखा, २०८० बैशाख).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, २०८० बैशाख) ७९-८० 05/20/2023 - 13:46 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, २०८० बैशाख).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (वडा नं. १, २०८० बैशाख) ७९-८० 05/20/2023 - 14:09 PDF icon मासिक प्रगति प्रतिवेदन (वडा नं. १, २०८० बैशाख).pdf

Pages